Salgsvilkår

Se vilkår for app (EULA) lenger ned.

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Sjøakademiet AS, Rådmann Halmrasts vei 2, 1337 Sandvika, [email protected], 21 60 75 90, 922 307 776 MVA, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Eventuelle avgifter til relevante aktører i forbindelse med avleggelse av eksamen er ikke inkludert i kursprisen.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Nettkurset gjøres tilgjengelig for kjøper umiddelbart etter at betaling har funnet sted og tiden kurset er tilgjengelig for kjøper begynner å løpe fra dette tidspunkt.

1 måned = 30 dager

3 måneder = 90 dager

12 måneder = 365 dager

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Nettkurs

Ihht angrerettloven §22 bokstav n) er denne avtalen unntatt fra lov om angrerett. Produktet anses som levert i det kjøper har logget seg på plattformen og tatt produktet i bruk. Inntil produktet er å anse som levert gjelder alminnelige regler for angrerett.

Endre kursdato etter påmelding

Dersom du er forhindret i å delta på kurset du er meldt på må endring av kursdato skje senest 10 dager før kurset begynner. Ved endring av kursdato etter dette vil du måtte betale 50% av kursprisen for ny dato.

Andre produkter

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

END USER LICENSE AGREEMENT

Last updated May 11, 2023

Båtførerprøven.no is licensed to You (End-User) by SJØAKADEMIET AS, located and registered at Rådmann Halmrasts vei 2, Sandvika, 1337, Norway (“Licensor“), for use only under the terms of this License Agreement. Our VAT number is 922307776.

By downloading the Licensed Application from Apple’s software distribution platform (“App Store”) and Google’s software distribution platform (“Play Store”), and any update thereto (as permitted by this License Agreement), You indicate that You agree to be bound by all of the terms and conditions of this License Agreement, and that You accept this License Agreement. App Store and Play Store are referred to in this License Agreement as “Services.”

The parties of this License Agreement acknowledge that the Services are not a Party to this License Agreement and are not bound by any provisions or obligations with regard to the Licensed Application, such as warranty, liability, maintenance and support thereof. SJØAKADEMIET AS, not the Services, is solely responsible for the Licensed Application and the content thereof.This License Agreement may not provide for usage rules for the Licensed Application that are in conflict with the latest 

Apple Media Services Terms and Conditions and 

Google Play Terms of Service (“Usage Rules“).SJØAKADEMIET AS acknowledges that it had the opportunity to review the Usage Rules and this License Agreement is not conflicting with them. Båtførerprøven.no when purchased or downloaded through the Services, is licensed to You for use only under the terms of this License Agreement. The Licensor reserves all rights not expressly granted to You. Båtførerprøven.no is to be used on devices that operate with Apple’s operating systems (“iOS” and “Mac OS”) or Google’s operating system (“Android”).

TABLE OF CONTENTS

1. THE APPLICATION

2. SCOPE OF LICENSE

3. TECHNICAL REQUIREMENTS

4. MAINTENANCE AND SUPPORT

5. USE OF DATA

6. USER-GENERATED CONTRIBUTIONS

7. CONTRIBUTION LICENSE

8. LIABILITY

9. WARRANTY

10. PRODUCT CLAIMS

11. LEGAL COMPLIANCE

12. CONTACT INFORMATION

13. TERMINATION

14. THIRD-PARTY TERMS OF AGREEMENTS AND BENEFICIARY

15. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

16. APPLICABLE LAW

17. MISCELLANEOUS

1. THE APPLICATION

Båtførerprøven.no (“Licensed Application“) is a piece of software created to Provide our digital courses through application interface. — and customized for iOS and Android mobile devices (“Devices“). It is used to Sell and provide online courses. .

2. SCOPE OF LICENSE

2.1  You are given a non-transferable, non-exclusive, non-sublicensable license to install and use the Licensed Application on any Devices that You (End-User) own or control and as permitted by the Usage Rules, with the exception that such Licensed Application may be accessed and used by other accounts associated with You (End-User, The Purchaser) via Family Sharing or volume purchasing.

2.2  This license will also govern any updates of the Licensed Application provided by Licensor that replace, repair, and/or supplement the first Licensed Application, unless a separate license is provided for such update, in which case the terms of that new license will govern.

2.3  You may not share or make the Licensed Application available to third parties (unless to the degree allowed by the Usage Rules, and with SJØAKADEMIET AS’s prior written consent), sell, rent, lend, lease or otherwise redistribute the Licensed Application.

2.4  You may not reverse engineer, translate, disassemble, integrate, decompile, remove, modify, combine, create derivative works or updates of, adapt, or attempt to derive the source code of the Licensed Application, or any part thereof (except with SJØAKADEMIET AS’s prior written consent).

2.5  You may not copy (excluding when expressly authorized by this license and the Usage Rules) or alter the Licensed Application or portions thereof. You may create and store copies only on devices that You own or control for backup keeping under the terms of this license, the Usage Rules, and any other terms and conditions that apply to the device or software used. You may not remove any intellectual property notices. You acknowledge that no unauthorized third parties may gain access to these copies at any time. If you sell your Devices to a third party, you must remove the Licensed Application from the Devices before doing so.

2.6  Violations of the obligations mentioned above, as well as the attempt of such infringement, may be subject to prosecution and damages.

2.7  Licensor reserves the right to modify the terms and conditions of licensing.

2.8  Nothing in this license should be interpreted to restrict third-party terms. When using the Licensed Application, You must ensure that You comply with applicable third-party terms and conditions.

3. TECHNICAL REQUIREMENTS

3.1  The Licensed Application requires a firmware version 1.0.0 or higher. Licensor recommends using the latest version of the firmware.

3.2  Licensor attempts to keep the Licensed Application updated so that it complies with modified/new versions of the firmware and new hardware. You are not granted rights to claim such an update.

3.3  You acknowledge that it is Your responsibility to confirm and determine that the app end-user device on which You intend to use the Licensed Application satisfies the technical specifications mentioned above.

3.4  Licensor reserves the right to modify the technical specifications as it sees appropriate at any time.

4. MAINTENANCE AND SUPPORT

4.1  The Licensor is solely responsible for providing any maintenance and support services for this Licensed Application. You can reach the Licensor at the email address listed in the App Store or Play Store Overview for this Licensed Application.

4.2  SJØAKADEMIET AS and the End-User acknowledge that the Services have no obligation whatsoever to furnish any maintenance and support services with respect to the Licensed Application.

5. USE OF DATA

You acknowledge that Licensor will be able to access and adjust Your downloaded Licensed Application content and Your personal information, and that Licensor’s use of such material and information is subject to Your legal agreements with Licensor and Licensor’s privacy policy: https://båtførerprøven.no/personvern.

You acknowledge that the Licensor may periodically collect and use technical data and related information about your device, system, and application software, and peripherals, offer product support, facilitate the software updates, and for purposes of providing other services to you (if any) related to the Licensed Application. Licensor may also use this information to improve its products or to provide services or technologies to you, as long as it is in a form that does not personally identify you.

6. USER-GENERATED CONTRIBUTIONS

The Licensed Application does not offer users to submit or post content. We may provide you with the opportunity to create, submit, post, display, transmit, perform, publish, distribute, or broadcast content and materials to us or in the Licensed Application, including but not limited to text, writings, video, audio, photographs, graphics, comments, suggestions, or personal information or other material (collectively, “Contributions”). Contributions may be viewable by other users of the Licensed Application and through third-party websites or applications. As such, any Contributions you transmit may be treated in accordance with the Licensed Application Privacy Policy. When you create or make available any Contributions, you thereby represent and warrant that:

1. The creation, distribution, transmission, public display, or performance, and the accessing, downloading, or copying of your Contributions do not and will not infringe the proprietary rights, including but not limited to the copyright, patent, trademark, trade secret, or moral rights of any third party.

2. You are the creator and owner of or have the necessary licenses, rights, consents, releases, and permissions to use and to authorize us, the Licensed Application, and other users of the Licensed Application to use your Contributions in any manner contemplated by the Licensed Application and this License Agreement.

3. You have the written consent, release, and/or permission of each and every identifiable individual person in your Contributions to use the name or likeness or each and every such identifiable individual person to enable inclusion and use of your Contributions in any manner contemplated by the Licensed Application and this License Agreement.

4. Your Contributions are not false, inaccurate, or misleading.

5. Your Contributions are not unsolicited or unauthorized advertising, promotional materials, pyramid schemes, chain letters, spam, mass mailings, or other forms of solicitation.

6. Your Contributions are not obscene, lewd, lascivious, filthy, violent, harassing, libelous, slanderous, or otherwise objectionable (as determined by us).

7. Your Contributions do not ridicule, mock, disparage, intimidate, or abuse anyone.

8. Your Contributions are not used to harass or threaten (in the legal sense of those terms) any other person and to promote violence against a specific person or class of people.

9. Your Contributions do not violate any applicable law, regulation, or rule.

10. Your Contributions do not violate the privacy or publicity rights of any third party.

11. Your Contributions do not violate any applicable law concerning child pornography, or otherwise intended to protect the health or well-being of minors.

12. Your Contributions do not include any offensive comments that are connected to race, national origin, gender, sexual preference, or physical handicap.

13. Your Contributions do not otherwise violate, or link to material that violates, any provision of this License Agreement, or any applicable law or regulation.

Any use of the Licensed Application in violation of the foregoing violates this License Agreement and may result in, among other things, termination or suspension of your rights to use the Licensed Application.

7. CONTRIBUTION LICENSE

You agree that we may access, store, process, and use any information and personal data that you provide following the terms of the Privacy Policy and your choices (including settings).

By submitting suggestions of other feedback regarding the Licensed Application, you agree that we can use and share such feedback for any purpose without compensation to you.

We do not assert any ownership over your Contributions. You retain full ownership of all of your Contributions and any intellectual property rights or other proprietary rights associated with your Contributions. We are not liable for any statements or representations in your Contributions provided by you in any area in the Licensed Application. You are solely responsible for your Contributions to the Licensed Application and you expressly agree to exonerate us from any and all responsibility and to refrain from any legal action against us regarding your Contributions.

8. LIABILITY

8.1  Licensor’s responsibility in the case of violation of obligations and tort shall be limited to intent and gross negligence. Only in case of a breach of essential contractual duties (cardinal obligations), Licensor shall also be liable in case of slight negligence. In any case, liability shall be limited to the foreseeable, contractually typical damages. The limitation mentioned above does not apply to injuries to life, limb, or health.

8.2  Licensor takes no accountability or responsibility for any damages caused due to a breach of duties according to Section 2 of this License Agreement. To avoid data loss, You are required to make use of backup functions of the Licensed Application to the extent allowed by applicable third-party terms and conditions of use. You are aware that in case of alterations or manipulations of the Licensed Application, You will not have access to the Licensed Application.

9. WARRANTY

9.1  Licensor warrants that the Licensed Application is free of spyware, trojan horses, viruses, or any other malware at the time of Your download. Licensor warrants that the Licensed Application works as described in the user documentation.

9.2  No warranty is provided for the Licensed Application that is not executable on the device, that has been unauthorizedly modified, handled inappropriately or culpably, combined or installed with inappropriate hardware or software, used with inappropriate accessories, regardless if by Yourself or by third parties, or if there are any other reasons outside of SJØAKADEMIET AS’s sphere of influence that affect the executability of the Licensed Application.

9.3  You are required to inspect the Licensed Application immediately after installing it and notify SJØAKADEMIET AS about issues discovered without delay by email provided in Contact Information. The defect report will be taken into consideration and further investigated if it has been emailed within a period of thirty (30) days after discovery.

9.4  If we confirm that the Licensed Application is defective, SJØAKADEMIET AS reserves a choice to remedy the situation either by means of solving the defect or substitute delivery.

9.5  In the event of any failure of the Licensed Application to conform to any applicable warranty, You may notify the Services Store Operator, and Your Licensed Application purchase price will be refunded to You. To the maximum extent permitted by applicable law, the Services Store Operator will have no other warranty obligation whatsoever with respect to the Licensed Application, and any other losses, claims, damages, liabilities, expenses, and costs attributable to any negligence to adhere to any warranty.

9.6  If the user is an entrepreneur, any claim based on faults expires after a statutory period of limitation amounting to twelve (12) months after the Licensed Application was made available to the user. The statutory periods of limitation given by law apply for users who are consumers.

10. PRODUCT CLAIMS

SJØAKADEMIET AS and the End-User acknowledge that SJØAKADEMIET AS, and not the Services, is responsible for addressing any claims of the End-User or any third party relating to the Licensed Application or the End-User’s possession and/or use of that Licensed Application, including, but not limited to:

(i) product liability claims;

(ii) any claim that the Licensed Application fails to conform to any applicable legal or regulatory requirement; and

(iii) claims arising under consumer protection, privacy, or similar legislation, including in connection with Your Licensed Application’s use of the HealthKit and HomeKit.

11. LEGAL COMPLIANCE

You represent and warrant that You are not located in a country that is subject to a US Government embargo, or that has been designated by the US Government as a “terrorist supporting” country; and that You are not listed on any US Government list of prohibited or restricted parties.

12. CONTACT INFORMATION

For general inquiries, complaints, questions or claims concerning the Licensed Application, please contact:

Andreas Myklebust

Rådmann Halmrasts vei 2

Sandvika, 1337

Norway

[email protected]

13. TERMINATION

The license is valid until terminated by SJØAKADEMIET AS or by You. Your rights under this license will terminate automatically and without notice from SJØAKADEMIET AS if You fail to adhere to any term(s) of this license. Upon License termination, You shall stop all use of the Licensed Application, and destroy all copies, full or partial, of the Licensed Application.

14. THIRD-PARTY TERMS OF AGREEMENTS AND BENEFICIARY

SJØAKADEMIET AS represents and warrants that SJØAKADEMIET AS will comply with applicable third-party terms of agreement when using Licensed Application.

In Accordance with Section 9 of the “Instructions for Minimum Terms of Developer’s End-User License Agreement,” both Apple and Google and their subsidiaries shall be third-party beneficiaries of this End User License Agreement and — upon Your acceptance of the terms and conditions of this License Agreement, both Apple and Google will have the right (and will be deemed to have accepted the right) to enforce this End User License Agreement against You as a third-party beneficiary thereof.

15. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

SJØAKADEMIET AS and the End-User acknowledge that, in the event of any third-party claim that the Licensed Application or the End-User’s possession and use of that Licensed Application infringes on the third party’s intellectual property rights, SJØAKADEMIET AS, and not the Services, will be solely responsible for the investigation, defense, settlement, and discharge or any such intellectual property infringement claims.

16. APPLICABLE LAW

This License Agreement is governed by the laws of Norway excluding its conflicts of law rules.

17. MISCELLANEOUS

17.1  If any of the terms of this agreement should be or become invalid, the validity of the remaining provisions shall not be affected. Invalid terms will be replaced by valid ones formulated in a way that will achieve the primary purpose.

17.2  Collateral agreements, changes and amendments are only valid if laid down in writing. The preceding clause can only be waived in writing.

Registrer deg for tilgang til forberende nettkurs

Båtførerkurs Sandvika

Våre båtførerkurs i Sandvika holdes i egne lokaler. Rådmann Halmrasts vei 2, 1337 Sandvika.

Vi sender ut e-post med praktisk informasjon om kurset du er påmeldt i forkant.

Finn datoen som passer for deg:

Finn kurs og aktiviteter

Meld deg på vårt nyhetsbrev - Få 25% rabatt

(Gjelder ikke praktisk kurs)

Få spennende nytt fra Sjøakademiet og våre samarbeidspartnere. Vi sender maks én gang i måneden og du kan melde deg av når som helst!

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få tilgang til demokurset

Få spennende nytt fra Sjøakademiet og våre samarbeidspartnere. Vi sender maks én gang i måneden og du kan melde deg av når som helst!

Takk for påmeldingen!

Vi gleder oss til å gi deg spennende nyheter, tips og triks og gode tilbud som bidrar til gode opplevelser på sjøen! 

Skriv inn rabattkoden på betalingssiden for 25% rabatt:

3C62S